The Great World | The Great Wall of China - 1 ใน 7 สิ่ง​มหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย (SUB ENG.)

17.08.2561 | 457 views

กำแพงหมื่นลี้ของจีนโบราณไม่ได้มีอยู่เพียงทางตะวันออกเท่านั้น แต่ห่างออกไปทางฝั่งตะวันตก ยังมีกำแพงที่ขึ้นชื่ออย่าง ด่านเอี้ยนเหมินกวน ที่มณฑลซานซี กำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูงชันจนแม้แต่นกห่านป่ายังทำได้เพียงบินร่อนลอดลงมาใต้หุบเขาหน้าด่าน หรือ กำแพงเมืองจีนที่ด่านหยางกวน ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าโบราณสำคัญของโลกอย่างเส้นทางสายไหม และกำแพงเมือนจีนแห่งด่านเจียอวี้กวน กำแพงเมืองจีนที่ปัจจุบันมีให้ชมถึง 3 แห่งทั้งตัวด่านที่สร้างจำลองจากเมืองสมัยโบราณ Overhanging great wall กำแพงที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงราวกับถูกแขวนเอาไว้ รวมถึง The First Fire Tower ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปราการแรกของกำแพงเมืองจีน