The Great World | Angkor Wat - นครวัด ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก (SUB ENG.)

17.08.2561 | 483 views

นครวัด สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 17 หรือในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งถือเป็นยุครุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์ วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศาสนสถานประจำอาณาจักร บริเวณโดยรอบมีพื้นที่กว่า 820,000 ตารางเมตร ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี ใช้แรงงานคนนับแสน ช้างกว่าสี่หมื่นเชือก และช่างแกะสลักกว่าห้าพันคน ความยิ่งใหญ่ของนครวัดได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา ซึ่งปรากฏอยู่บนธงประจำชาติ และยังได้รับได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1992