Mahamuni Buddha Temple - The center of faith in Mandalay

29.01.2562 | 68 views

วัดพระมหามัยมุนี หนึ่งในห้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระมหามัยมุนี ที่ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง โดยจุดที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ คือพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ที่มีการประกอบพิธีโดยเจ้าอาวาสในช่วง 04.00 น. ของทุกวัน เสมือนการทำกิจวัตรยามเช้าของมนุษย์ทั่วไป