Todaiji Temple - Home of the world’s largest bronze buddha statue

11.01.2562 | 62 views

วัดโทไดจิ เป็นวัดในศาสนาพุทธ และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และอาคารหลักของวัดโทไดจิยังถือเป็นอาคารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย วัดแห่งนี้ยังถือเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของเมืองนารา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมภายใต้ชื่อ “อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นาราโบราณ”