Pay homage to the sky at the Temple of Heaven

22.11.2561 | 121 views

หอสักการะฟ้าเทียนถาน หรือที่ในปัจจุบันมีฐานะเป็น สวนสาธารณะเทียนถาน เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์ตามคติความเชื่อของจีนโบราณ โดยก่อสร้างเป็นอาคารไม้หรือที่เรียกกันว่าตำหนักหลังใหญ่สูงสามชั้น บนฐานหินหยกขาว และมีตำหนักรวมถึงบริเวณรายล้อมรวมเป็นพื้นที่กว่า 2,700,000 ตารางเมตร ทำให้หอสักการะฟ้าเทียนถานได้ชื่อว่าเป็น สถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในฐานะของสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมการวางผัง และด้านวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า 2,000 ปีของประเทศจีน