Dawn at The Rainbow Mountain - Zhangye Danxia National Geological Park

18.09.2561 | 83 views

ภูเขาสายรุ้งตันเสีย เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีวิทยาตันเสียจางเย่ ประเทศจีน ซึ่งมีภูเขาหินหลากสีสันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจนได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี 2010 โดยอุทยานแห่งชาติตันเสียจางเย่มีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 510 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เป็นภูเขาหินสีรุ้งมีจุดหลักๆให้ชมวิวอยู่ 4 จุด และมีจุดชมวิวย่อยที่สวยงามอีกมากมาย ซึ่งภาพของแสงอาทิตย์ขึ้นที่กระทบกับภูเขาสีรุ้ง ถือเป็นหนึ่งในความงามที่พลาดไม่ได้ของภูเขาสายรุ้งตันเสียที่มีนักท่องเที่ยวมาเฝ้ารอคอยตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอยู่เสมอ