The Great World | Luang Prabang - หลวงพระบางเมืองมรดกโลก (SUB ENG.)

17.08.2561 | 556 views

หลวงพระบาง เมืองเก่าแก่ซึ่งเป็นราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศลาว สภาพภูมิประเทศมีความงดงามด้วยอยู่ในจุดที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกัน และห้อมล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ หลวงพระเป็นเมืองที่มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์แบบโคโลเนียลสไตล์ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม โดยเฉพาะประเพณี”ตักบาตรข้าวเหนียว”อันขึ้นชื่อ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้หลวงพระบางได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1995


ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLQF_Q34yXICNdOVrhAqzrQ
Facebook : https://www.facebook.com/palanla.official
Website : https://palanla.com/