The Great World | Xuankong Temple - เสวียนคงซื่อ อารามลอยฟ้า (SUB ENG.)

30.04.2564 | 120 views

เสวียนคงซื่อ อารามลอยฟ้า ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้กับเมืองต้าถง มณฑลชานซี ทางภาคเหนือของจีน ลักษณะเป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วยไม้ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี โดยอาคารของวัดตั้งอยู่ตามแนวผาสูงชันกว่า 75 เมตรของภูเขาเหิงซัน โดยมีสาเหตุมาจากพื้นที่ราบบริเวณนี้ถูกน้ำท่วมสูงบ่อยครั้งในอดีต และการตั้งอยู่ในหน้าผายังทำให้ช่วยลดแรงกัดเซาะจากลม ฝน และแสงแดดได้เป็นอย่างดี และเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไป จะเห็นว่าวัดแห่งนี้เสมือนถูกจับมาแขวนติดอยู่กับหน้าผา มีเพียงเสาไม้เล็กๆ ค้ำยันไว้เท่านั้น ก่อให้เกิดความประหลาดใจและความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างมาก